Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân
Thứ tư, 10/12/2014, 0:0
Lượt đọc: 693

Công văn 926

Về báo cáo thực hiện công tác KĐCLGD

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


               Số: 926/ PGDĐT

Về báo cáo thực hiện công tác KĐCLGD

Gò Vấp, ngày  09  tháng 12  năm 2014

 

                                                Kính gửi:    Hiệu trưởng các trường MN, TiH và THCS.    

Căn cứ công văn 1926/KTKĐCLGD-KĐPT ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo về kiểm tra công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục;

Thực hiện công văn 4327/GDĐT-KTKĐCLGD ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tp Hồ Chí Minh về báo cáo công tác và kiểm định chất lượng giáo dục;

Để chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác Kiểm định chất lượng giáo dục, phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau;

1. Báo cáo tự đánh giá của đơn vị:

* Đối với TiH và THCS: căn cứ các văn bản sau đây để thực hiện Báo cáo tự đánh giá của nhà trường:

- Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường;

- Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;

- Công văn số 46/KTKĐCLGD-KĐPT ngày 15/01/2013 của Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học;

* Đối với MN: căn cứ các văn bản sau đây để thực hiện Báo cáo tự đánh giá của nhà trường:

- Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non;

- Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT ngày 11/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non;

- Công văn số 7886/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non;

- Công văn số 1007/KTKĐCLGD-KĐPT ngày 21/12/2011 của Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định nội hàm, tìm minh chứng theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non;

* Lưu ý:

- Tất cả các đơn vị đều phải hoàn thành báo cáo Tự đánh giá của đơn vị.

- Đối với các đơn vị đã được đánh giá ngoài trong những năm học trước phải có kế hoạch và biên bản rà soát những điểm mạnh, yếu và kế hoạch cải tiến cụ thể trong năm học 2014 – 2015.

- Các đơn vị THCS được đánh giá ngoài theo bộ chuẩn cũ phải thực hiện lại báo cáo tự đánh giá nhà trường theo bộ chuẩn mới.

2. Lưu trữ hồ sơ, minh chứng:

- Lưu trữ đầy đủ các hồ sơ theo Công văn 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD (đồi với TiH và THCS) và Công văn số 7886/BGDĐT-KTKĐCLGD (đối với MN).

- Tất cả minh chứng được lưu trữ tại các bộ phận của nhà trường.

- Thiết lập mục KĐCLGD trên trang web của nhà trường theo qui định của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cập nhật thông tin về Kiểm định chất lượng giáo dục lên trang web của đơn vị (đảm bảo công khai theo qui định).

- Thực hiện báo cáo công tác KĐCLGD theo mẫu và gửi về PGD&ĐT trước ngày 14/12/2014.

            Nhận được công văn này, đề nghị Hiệu trưởng các trường MN, TiH và THCS khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

 

                 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:VP, PT.

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

         (Đã ký)

 

 

Nguyễn Hồng Đức

 

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88