Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân
Thứ tư, 10/12/2014, 0:0
Lượt đọc: 373

Công văn 378

Quy định tiêu chuẩn đánh giá, chấm điểm công tác Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2012 - 2013.

           ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số: 378/GDĐT-KTKĐCLGD       Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2013

V/v Quy định tiêu chuẩn đánh giá,

chấm điểm công tác Khảo thí và

kiểm định chất lượng giáo dục

năm học 2012 - 2013.

         

Kính gửi:

- Trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo các quận, huyện;

                                                   - Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông;

- Giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên;

- Hiệu trưởng các trường mầm non trực thuộc Sở.

 

Căn cứ công văn s 6841/GDĐT-VP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn và quy trình đánh giá, chấm điểm đối với các Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2012 - 2013;

Căn cứ công văn s 2384/GDĐT-VP ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo v thc hin công tác thi đua khen thưởng năm hc 2012 - 2013;

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn đánh giá, chấm điểm công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2012 - 2013 như sau:

1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo

1.1. Công tác khảo thí (50 điểm)

Có kế hoạch triển khai thực hiện công tác khảo thí đảm bảo tính thực tiễn và khả thi, đáp ứng yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo (5 điểm).

Thc hin đầy đủ các hot động v công tác kho thí theo ch đạo ca Sở Giáo dục và Đào tạo (5 điểm).

Hoàn thành đầy đủ các yêu cu trong k thi Quc gia, địa phương đảm bo an toàn, đúng quy chế (5 điểm).

Tổ chc rút kinh nghim và nâng cao nghip v kho thí ti đơn vị (5 điểm).

Có kế hoạch và thực hiện tốt công tác huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp (15 điểm).

Chỉ đạo quản lý văn bằng, chứng chỉ đúng quy định hiện hành (5 điểm).

Thc hin báo cáo v công tác kho thí đảm bo đầy đủ, chính xác, đúng biu mu và thi gian quy định (10 điểm).

1.2. Công tác Kiểm định chất lượng giáo dục (50 điểm)

- Thc hin đầy đủ các hot động kim định cht lượng giáo dc theo hướng dn nhim v năm hc của Sở Giáo dục và Đào tạo và theo các quy định ca Bộ Giáo dục và Đào tạo (25 điểm):

+ Xây dng kế hoch kim định cht lượng giáo dc các cơ s giáo dc thuc quyn qun lý, hướng dn, ch đạo, theo dõi, kim tra, thanh tra các cơ s giáo dc thc hin kim định cht lượng giáo dc theo quy định ca S Giáo dc và Đào to, B Giáo dc và Đào to.

+ Giám sát, ch đạo các cơ s giáo dc thuc quyn qun lý thc hin kế hoch ci tiến cht lượng giáo dc để không ngng nâng cao cht lượng giáo dc.

+ Cui mi năm hc báo cáo S Giáo dc và Đào to danh sách cơ s giáo dc hoàn thành báo cáo t đánh giá; kết quả tự đánh giá của các cơ sở giáo dục; cơ s giáo dc được chp nhn đánh giá ngoài; cơ s giáo dc được đánh giá ngoài, kết qu đánh giá ngoài và các hot động liên quan đến kim định cht lượng giáo dc để được hướng dn, ch đạo, kim tra, thanh tra và giám sát.

+ Công khai kết qu kim định cht lượng giáo dc theo quy định.

+ Tổ chc sơ kết, tng kết, sinh hoạt chuyên môn để nâng cao nghip vụ cho các đơn vị, cán bộ thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục tại địa phương.

- Tham dự hội thảo, tập huấn do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức (5 điểm).

- Tham gia các đoàn đánh giá ngoài theo điều động của Sở Giáo dục và Đào tạo (5 điểm).

- Thc hin báo cáo v công tác kim định cht lượng giáo dc đảm bo đầy đủ, chính xác, đúng biu mu và thi gian quy định (15 điểm).

2. Đối với các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường mầm non trực thuộc Sở

1.1. Công tác khảo thí (dành cho trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên) (50 điểm)

Thc hin đầy đủ các hot động v công tác kho thí theo ch đạo ca Sở Giáo dục và Đào tạo (5 điểm).

Hoàn thành đầy đủ các yêu cu trong k thi Quc gia, địa phương đảm bo an toàn, đúng quy chế (5 điểm).

Tổ chc rút kinh nghim và nâng cao nghip v kho thí ti đơn vị (5 điểm).

Có kế hoạch và thực hiện tốt công tác huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp (15 điểm).

Qun lý văn bng, chng ch đúng theo quy định hin hành (5 điểm).

Thc hin báo cáo v công tác kho thí đảm bo đầy đủ, chính xác, đúng biu mu và thi gian quy định (15 điểm).

1.2. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục (dành cho trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường mầm non trực thuộc Sở) (50 điểm)

Thc hin công tác tự đánh giá theo hướng dn nhim v năm hc của Sở Giáo dục và Đào tạo và theo các quy định ca Bộ Giáo dục và Đào tạo (10 điểm).

Thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng đã đề ra trong báo cáo tự đánh giá, theo các khuyến nghị của đoàn đánh giá ngoài; củng cố và phát huy kết quả kiểm định chất lượng giáo dục, không ngừng nâng cao và cải tiến chất lượng giáo dục; công khai kết qu kim định cht lượng giáo dc theo quy định (10 điểm).

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, dữ liệu liên quan đến hoạt động của cơ sở giáo dục, các điều kiện cần thiết khác để phục vụ công tác đánh giá ngoài; phản hồi ý kiến về dự thảo báo cáo đánh giá ngoài đúng thời hạn (5 điểm).

Tổ chc sinh hoạt chuyên môn về công tác tự đánh giá để nâng cao nghip v(5 điểm).

Tham dự hội thảo, tập huấn do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức (5 điểm).

Tham gia các đoàn đánh giá ngoài theo điều động của Sở Giáo dục và Đào tạo (5 điểm).

Thc hin báo cáo v công tác kim định cht lượng giáo dc đảm bo đầy đủ, chính xác, đúng biu mu và thi gian quy định (10 điểm).

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường mầm non trực thuộc Sở tự đánh giá, chấm điểm theo hướng dẫn trên và gửi kết quả về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 01 tháng 5 năm 2013.

Lưu ý: thời điểm đánh giá thi đua tính từ ngày 01 tháng 6 của năm học trước cho đến 31 tháng 5 của năm học sau.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP, KTKĐCLGD.

  

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

Nguyễn Tiến Đạt

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88